Smutek ve mlejně

středa 1. únor 2012 21:44

Tomáš Opatrný, proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, čerstvý místopředseda Rady vysokých škol, bývalý člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), zdatný blogér a horlivý zastánce kafemlejnku, je smutný. Jeho milovaný kafemlejnek má, zdá se, na kahánku.

V podtitulku svého blogu Nemelem, nemelem, aneb jak zvládnout výzkumný rozpočet bez kafemlejnku? konstatuje a současně si klade otázku

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v pátek schválila výsledky hodnocení výzkumu za rok 2011. Podaří se jí sestavit výzkumný rozpočet bez kafemlejnku?

Jeho nejistota pramení ze skutečnosti, že podle těchto výsledků by sice RVVI měla sestavit návrh institucionálního rozpočtu výzkumných organizací pro příští rok, ale Tomáš Opatrný se obává, že

Tentokrát to ale bude zřejmě jinak: RVVI sice schválila výsledky hodnocení, ale prý je nechce kompletně promítnout do přípravy návrhu státního rozpočtu - pouze k nim “přihlédnout“

a dále pak rozvíjí úvahy na téma jak to RVVI a vláda mohou udělat, aby se vlk (zákon 130/2002 Sb.) nažral a koza (návrh institucionálních prostředků výzkumných organizací na rok 2013) tímto hodnocením nebyla příliš ovlivněna.

Kafemlejnek R.I.P

Tomáš Opatrný se ovšem mýlí v tom základním: RVVI výsledky hodnocení výzkumu za rok 2011 neschválila, schválila pouze postup hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011. To je zásadní rozdíl. V usnesení z 269. zasedání RVVI je k bodu Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011 konkrétně uvedeno:

Rada schvaluje postup hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011 dle varianty A.

přičemž varianta A znamená, že Rada na některém se svých dalších zasedáních výsledky hodnocení 2011 neschválí, ale pouze vezme na vědomí. Při přípravě rozpočtu na rok 2013 může Rada i k neschváleným výsledkům "přiměřeně přihlédnout", tak aby byla zachována stabilta institucionálního financování výzkumných organizací, což je její hlavní a chvályhodný cíl. Nejde přitom jen o rok 2013, ale o 3-4 roky, dokud nebude vyvinuta, ozkoušena a implementována zcela jiná metodika hodnocení výzkumných organizací, na niž začíná pracovat Individuální projekt národní MŠMT Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Tomáš Opatrný ví velmi dobře o co  jde, oba jsme členy týmu, který připravuje zadání tohoto projektu.

A pokud někdo po kafemlejnku stále teskní, doporučuji, aby si přečetl dokument
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), v němž je kafemlejnek podrobně popsán. Jako cvičení si zájemci mohou zkusit spočítat kolik Pišvejcových konstatnt je potřeba k provozu tohoto monstra. Pak budou možná souhlasit, že jsme byli před kafemlejnkem a budeme i po něm.

Nepředpokládám ovšem, že mezi ně bude patřit i Tomáš Opatrný, neboť v usnesení přijatém na 1. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 26. 1. 2012 a na mimořádném zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 26. 1. 2012 se v bodě 6.b) praví

Rada VŠ apeluje na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby neprodleně dokončila proces hodnocení výsledků výzkumných organizací 2011. Žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby zabezpečila transparentní hodnocení i v dalších letech a navrhla odpovídající institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení dosavadních výsledků na základě platné právní úpravy. Rada VŠ je připravena spolupracovat s Radou pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě nových systémů hodnocení i financování výzkumu. Rada VŠ podporuje schválení Metodiky hodnocení 2012 vládou. Rada VŠ žádá, aby penalizace nebyla uplatněna na opravené údaje o výsledcích.

Rada vysokých škol tedy chce kafemlejnek nejen zachovat, ale dokonce dále rozvíjet. Pokud někoho zajímá návrh zmíněné Metodiky 2012, může se s ním seznámit zde. Jen jedna charakteristika: zatímco Metodika 2011 měla 45 stran textu, Metodika 2012 jich má 60. Obzvláštní pozornost doporučuji věnovat tabulce v Příloze 8 na straně 55, jež sama obsahuje 50 nových Pišvejcových konstant, jejichž hodnoty měla podle autorů návrhu schválit chudák vláda. Naštěstí toho bude pravděpodobně ušetřena.

Oprava (2.2.): Při výše uvedené citaci z usnesení RVVI z 2669. zasedání jsem vycházel z verze, která byla rozeslána účastníkům zasedání k připomínkám. Text usnesení vystavený na webové stránce RVVI se od této verze liší v jediném slově: chybí v něm slovo "postup" tj. správně zní

Rada schvaluje hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011 dle varianty A.

Smysl je však stejný, jako jsem uvedl výše , tj.  procedura hodnocení ještě nebyla dokončena a výsledky hodnocení budou RVVI na některém z jejích příštích zasedání. Chybně jsem ovšem uvedl, že varianta A znamená, že na tomto zasedání bude RVVI navrženo, aby výsledky hodnocení vzala na vědomí, správně má být, aby je schválila.  Vzhledem k tomu, že nově složená Rada neměla možnost průběžné kontroly prováděného hodnocení, ani např. možnost vyjádřit se k výsledkům meziresortního připomínkového řízení, nepromítne je ovšem do přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace úplně, ale pouze k nim přihlédne. To je v souladu s § 5a odst. 2 písm. b) zákona 130/2002 Sb. v platné znění.

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Jiří Chýla

Nejen o vědě, ale také o roli vzdělanosti v dnešní společnosti, o věcech veřejných, které se nás týkají a které by nás měly zajímat.

Zabývám se teorií elementárních částic orientovanou na úzkou spolupráci s experimenty. Od počátku 90. let přednáším na Matematicko-fyzikální fakultě UK a společně s kolegy z této fakulty a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vedu Centrum částicové fyziky, jehož pracovní týmy se podílejí na řadě důležitých experimentů v hlavních světových laboratořích fyziky částic. Do zvolení členem Akademické rady AV ČR v březnu tohoto roku jsem byl předsedou Rady Fyzikálního ústavu AV ČR. Jsem členem vědecké rady Nadačního fondu NEURON na podporu vědy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora